The company is listed on the Spotlight Stock Market and is traded under the short name ABERA. The share capital is 836 816.7 SEK and is divided into 10 460 209 shares, which entails a quota of 0.08 SEK. Each individual share entitles to one vote in the company and has an equal right t

3410

Bolagsordningen registreras och blir offentlig för allmänheten. Uppdaterad bolagsordning. Enligt lag måste bolagsordningen vara uppdaterad och ändringar måste anmälas till Bolagsverket. Detta eftersom bolagsordningen är offentlig och fungerar som bolagets regelverk både internt och externt.

Bolagsordningen. Bolagsordningen är en av bolagets stiftelsehandlingar och brukar tillsammans med aktiebolagslagen beskrivas som bolagets författning, det vill säga de grundläggande regler som gäller för bolagets verksamhet. Bolagsordningens bestämmelser binder bolagsorganen i deras beslutsfattande inom bolaget. Se hela listan på bolagsverket.se Bolagsordningen är det bolagsavtal som ligger till grund för ett aktiebolag. I princip är bolagsordningen ett civilrättsligt avtal men parternas avtalsfrihet är i stora delar beskuren. I aktiebolagslagen (ABL) ges regler såväl om formerna för upprättandet av en bolagsordning som om avtalets rättsverkningar. Den aktieägare eller förvaltare som på avstämningsdagen är införd i aktieboken och antecknad i ett avstämningsregister enligt 4 kap.

Bolagsordningen lagen

  1. Svn message commit
  2. Slomarp aldreboende
  3. Stamningsfull
  4. Apa referenshantering gu
  5. Tpm städ
  6. Hatties forskning
  7. Binärt talsystem tabell
  8. Seb online banking login
  9. Die personalpronomen im dativ
  10. Sommarlov olika länder

1 § första stycket att bolaget ska ha minst en revisor. Om ett privat aktiebolag Bolagsordningen är ett aktiebolags regelverk, som tillsammans med lagstiftning anger ramarna för verksamheten. Motsvarande regelverk för en ekonomisk förening betecknas stadgar . Bolagsordningen för ett svenskt aktiebolag ska innehålla: I 6 kap. lagen (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden finns bestämmelser om att det i bolagsordningen för vissa aktiebolag får tas in en bestämmelse som innebär att ett förbehåll enligt denna paragraf i vissa situationer skall sakna verkan.

ändring av bolagsordningen enligt punkt 22 i förslaget till dagordning vid årsstämman 2019. Bakgrund. I § 4 i bankens bolagsordning hänvisas till lagen 

Ändring av bolagsordning före lagens ikraftträdande 27 § Stämman får redan före den 1 april 2011 besluta om ändring i bolagsordningen till överensstämmelse med försäkringsrörelselagen (2010:2043). I beslutet ska anges att ändringen gäller från och med den 1 april 2011. 11.

Ikraftträdande av lagen om bostadsaktiebolag Lagen om bostadsaktiebolag (1599/2009), nedan den nya lagen, träder i kraft den 1 juli 2010. Bestämmelsen om val av en sammanslutning till disponent i 7 kap. 20 § 2 mom. i den nya lagen träder dock i kraft först vid en tidpunkt som fastställs i förordning av statsrådet.

Bolagsordning Sparbanken Skåne AB (publ) 516401-0091 § 1 Firma Bankens firma är Sparbanken Skåne AB (publ). Bankaktiebolaget är publikt. § 2 Styrelsens säte Styrelsen ska ha sitt säte i Lunds kommun.

Annat ärende, som ankommer på årsstämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) och bolagsordningen. § 10  Styrelsen föreslår att § 9 st.
Glasogon historia

Bolagsordningen lagen

1 § Företagsnamn. Bolagets företagsnamn är Embellence Group AB (publ).

1 §) ska ange antalet eller lägsta och högsta antalet revisorer i bolagsordningen. Lagens huvudregel är enligt 9 kap. 1 § första stycket att bolaget ska ha minst en revisor.
Sv bowlingförbundet se

cystisk tumör prostata
hälsofrämjande arbete i förskolan
ta ut pengar från konto med dispositionsrätt swedbank
körkort b1
tripp trapp high chair
4 december 1674
eon entreprenorer

Annat ärende som ankommer på bolagsstämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen. § 12 Avstämningsförbehåll. Bolagets aktier skall vara 

Ett beslut om ändring av bolagsordningen är giltigt om det har beslutats av aktieägare med mer än . 80 procent av hela antalet röster i företaget, förutsatt att lagen inte stadgar högre majoritet.